xyz122.jpg
BMI lommeregner

Udregning af BMI er et redskab, der har til formål at indikere, om et menneske er normalvægtig, overvægtig eller undervægtig. Det er et redskab og en udregningsmetode, som bruges indenfor sundhedsområdet.

Du kan selv udregne dit BMI ved at kende til din vægt i kilo samt din højde i centimeter.

Der er flere forhold, du skal være opmærksom på, når du benytter dig af udregningsmetoden. Det drejer sig i høj grad om at være bevidst om aldersgruppe samt at bruge tallet fra udregningsmetoden i forhold til de rette skalaer.

Herunder bliver du guidet igennem alle de elementer, du skal bruge for at få den bedste og mest brugbare anvendelse af udregningsmetoden.

Hvad er BMI?

En BMI måler er en matematiske udregningsmetode, som blev udviklet i starten af 1830’erne. På denne tid i verdenshistorien blev metoden udviklet i forhold til at fortælle som sundhedstilstande i forskellige lande sat op imod et vægtmæssigt synspunkt.

BMI er en forkortelse for Body Mass Index og fungerer på samme måde i dag, som den gjorde, da den blev udviklet.

Det er et redskab, som bruges i sundhedsfaglige samfundsområder af blandt andet læger, sundhedsplejersker og sygeplejersker. 

Det er muligt for alle at udregne sit Body Mass Index ved at udregnet forholdet mellem ens vægt og højde. Isoleret set kan et tal fra en BMI beregner ikke bruges til at fortælle om en persons vægt eller fysiske og sundhedsmæssige tilstand.

Du kan bruges enten en skala med grafer eller en tabel, når du vil bruge dit BMI tal.

BMI grafik

Der er udviklet særlige grafer med skalaer til forskellige målgrupper, som et BMI tal skal sættes ind i. Ud fra disse skalaer er det muligt at opnå en indikator for ens vægt i forhold til sundhed. På skalaen kan det synliggøres, om en person klassificeres om normalvægtig, under- eller overvægtig. Vægtklasserne er sat ud fra internationale standarder.

Når du benytter en tabel, kan du hurtigt få et indblik i din vægt og sundhedstilstand i forhold til denne.

Det er vigtigt, at der skelnes mellem BMI udregning hos børn og hos voksne, eftersom der biologisk set er forskel på de 2 målgruppers optimale vægt.

I dag opereres der ikke kun med under-, over- og normalvægtig. Siden opfindelsen af udregningsmetoden er tabellerne og skalaerne blevet tilpasset vores samfund.

Det betyder, at du også kan blive klassificeret som ”på grænsen til overvægtig” samt ”meget overvægtig”.

Hvordan beregner man BMI?

Det er muligt for alle at bruge en BMI beregner. Du skal bruge et målebånd til at kende til din højde i centimeter, og du skal kende til din vægt i kilo.

Udregningsformlen er den samme, som da den blev udviklet for mere end 150 år siden:

 • Vægt (kg)/ højde (cm)2 = Body Mass Index
BMI chart

Der kan være forskellige årsager til at ville kende sit Body Mass Index. I dag bruges udregningsmetoden primært som redskab til at følge en persons vægtudvikling. Det kan både være i forbindelse med vægttab og vægtøgning.

Der er centrale forhold, du skal kende til og være opmærksom på, når du bruger metoden, og når du anvender skalaerne, der fortæller om vægtklassificering. Dette gælder i forhold til alder, kropsbygning samt fysiske tilstand.

BMI beregner børn

BMI beregneren blev udviklet med henblik på at afdække velstand i forskellige lande med afsæt i den gennemsnitlige vægt hos forskellige befolkningsgrupper. Hvor det på denne tid i verdenshistorien blev forbundet med velstand at være overvægtig, er billedet i dag et andet.

Flere og flere børn bliver overvægtige, og det kan få både sociale og fysiske konsekvenser for samfundets mindste medlemmer at have for høj vægt.

I denne sammenhæng er det funktionelt at have et internationalt redskab, som på tværs af lande kan fortælle om sundhedsstanden hos børn ud fra fælles standarder for vægt.

Udregningsmetoden er i dag mulig at anvende overfor børn, selvom du skal være varsom og påpasselig med at udregne et barns Body Mass Index.

BMI beregneren fungerer på samme måde overfor børn, som den gør overfor voksne.

Dog skal der i vurderingen af et barns vægttilstand anvendes en særskilt graf, som verdenssundhedsorganisationen WHO har udviklet.

Disse grafer adskiller sig ud fra BMI skalaen til voksne ved, at der sondres mellem alder og køn hos børnene. Dette er i stand til at give et mere retvisende resultat og indikator for vægttilstand.  

BMI beregner kvinder

Kvinder er forskellige og har forskellige kropsbygninger. Mens nogle er lave, er andre høje. Og mens nogle er spinkel i kropsbygning, har andre kvinder trænet sig op til at være muskuløse.

Når du som kvinde anvender en BMI beregner, er det vigtigt, at du tager afsæt i din fysiske tilstand og kropsbygning.

Det er vigtigt, at du er kritisk og realistisk anlagt, når du bruger BMI skalaen og finder din vægtmæssige placering.

Nogle kvinder kan opleve at blive klassificeret som overvægtig, hvis de fra naturens side har en mere kompakt kropsbygning. På samme måde kan en kvinde opleve at blive klassificeret som meget overvægtig, hvis hun har trænet sig op til at have en muskuløs krop. Disse kvinder kan i realiteten være sunde og raske og have en normal vægt i forhold til den fysiske tilstand, selvom de bliver angivet som overvægtige med en BMI beregner.

BMI beregner mænd

Mænd er fra naturens side udstyret med større muskler. Dette tages det ikke forbehold for i en udregning af Body Mass Index.

Mænd skal udregne på samme måde som kvinder skal, og de 2 køn skal bruge samme skala for at opnå en vurdering af vægt.

Mænd er ligeså forskellige, som kvinder er. 2 mænd på samme alder kan opleve at få samme resultater med beregning, selvom den ene er muskuløs og har en lav fedt procent, mens den anden er spinkel i kropsbygning og har en høj fedtprocent.

Manden med den høje fedtprocent er ham, som har størst grund til at være opmærksom på sin fysiske tilstand.

For mænd er det vigtigt at være opmærksomme på, at et tal omkring Body Mass Index ikke må stå alene.  Det anbefales, at du supplerer din beregning med et kritisk blik på dig selv samt placering af fedt. Der er forskel på, hvor fedtet er placeret på kroppen.

BMI beregner med alder

Når der hverken tages højde for kønsmæssige forskelle, forskelle i anatomisk opbygning samt omfang af fedt og muskler, kan det give et mere retvisende resultat at beregne Body Mass Index i forhold til alder.

De gældende skalaer for vægt tager ikke afsæt i alder, derfor kan det alligevel være en fordel at være opmærksom på alder i forbindelse med en konkret udregning.

Det er særlig oplagt at bruge en beregner i forhold til alder i forhold til et ældre menneske. I takt med alderen vil vores kropsmasse mindskes, fordi vi mister muskelmasse. I denne forbindelse kan udregningsmetoden omkring Body Mass Index være med til at sikre et ældre menneskes sundhedstilstand. I tilfælde af pludseligt og ikke planlagt vægttab hvor et menneske går fra normal til undervægtig eller fra meget overvægtig til normalvægtig kan det være et tegn på sygdom.

Særligt om BMI udregning i forhold til teenagere

Som udgangspunkt skal Body Mass Index overfor et ungt menneske (13-19 år) udregnes med samme påpasselighed som overfor børn (3-12 år).

For begge målgrupper gælder det, at deres fysiske udvikling er aktiv, og det kan variere fra barn til barn og fra teenager til teenager, hvornår den fysiske udvikling tager fart.

Det er ikke unormalt, at en teenager på kort tid kan rykke 1-2 vægtklasser som følge af, at puberteten for alvor sætter ind og påvirker den fysiske udvikling.

Der findes særlige grafer, som skal bruges overfor teenagere. Grænseværdierne, som eksisterer hos den voksne målgruppe, er ikke retvisende at bruge overfor de unge mennesker.

En BMI beregner kan godt bruges overfor et ungt menneske, men det er vigtigt at være opmærksom på, at vedkommende befinder sig på et udviklingstrin, som kan være forbundet med store ændringer i kropsbygning og fedtprocent.

Det anbefales, at metoden omkring Body Mass Index kun anvendes i de tilfælde overfor såvel børn som teenagere, hvor barnet eller den unge er meget undervægtig eller meget overvægtig, og hvor der er brug for indsatser til at forbedre vægtproblematikken.

Hvis der er risiko for en høj grad overvægt hos en teenager, kan det være en fordel at anvende udregningsmetoden som et redskab til at hjælpe og motivere det unge menneske.

Når vedkommende kan følge sin udvikling, vil det skabe lyst til at fortsætte de positive tiltag.

Vurder din udregning med en BMI tabel

Når du kender dit tal fra BMI beregningen, kan du ikke bruge det uden en tabel, der kan indikere din placering i en specifik vægtklasse. I dag eksisterer der 6 forskellige grupper, som du bliver klassificeret i forhold til, når du kender dit Body Mass Index:

BMI tabel
 • >18,5 = undervægtig
 • 18,5-24,9 = normalvægtig
 • 25-29,9 = på grænsen til overvægtig
 • 30-34,9 = overvægtig
 • 35-39,9 = meget overvægtig
 • <40 = ekstrem overvægtig

Udvidelsen af 3 ekstra vægtgrupper er en afspejling af det moderne samfund, hvor flere og flere mennesker udvikler overvægt. Derfor blev BMI beregnermetoden tilpasset, så det fortsat i dag er et brugbart og funktionelt redskab at anvende både i offentligt regi og i private sammenhænge.

Det er vigtigt at vide, at de 6 forskellige grupper er overordnede vægtklasser. Der er ikke taget højde for individuelle eller kønsrelaterede forskelle.

Dette betyder i praksis, at en muskuløs mand på en bestemt alder kan komme til at blive klassificeret som værende overvægtig samt, at en spinkel kvinde på samme alder vil blive klassificeret som undervægtig.

De 6 vægtgrupper tager ikke højde for anatomiske eller fysiske forskelle.

Derfor skal brugen af BMI-tabellen tages med forbehold for ens kropsbygning og fysiske tilstand.

Brug den rette BMI-skala i forhold til målgruppe

En BMI-skala (også betegnet BMI chart) findes til både børn og voksne. Der findes 2 skalaer til børn, som sondrer mellem køn.

En skala er mere præcis og detaljeret end tabellen for BMI tal, hvor et menneske klassificeres i henhold til 6 forskellige vægtklasser.

Skalaerne er opdelt imellem hhv. vægt og højde, og med den kan du hurtigt angive din vægt og højde i henhold til de 2 beregningsforhold. Den store fordel ved dette supplerende redskab er, at du kan se, hvad din ideelle vægt vil være i henhold til din alder.

Dette kan være et funktionelt værktøj i forbindelse med vægttab, hvor du løbende kan følge din udvikling i takt med, at du taber dig.

Skalaen bruges i professionelle sammenhænge, hvor det er praktisk at kunne visualisere, hvor grænserne imellem de forskellige vægtklasser går.

For voksne gælder det, at de skal opretholde en sund vægt, der ligger indenfor normalområdet (mellem 18,5-25) hele livet. Dette gælder også ældre mennesker.

Overvægt er forbundet med lige store risici uanset alder.

Beregn BMI og få en indikator for din sundhedstilstand

bmi skala lille

Når du vil have det mest retvisende og brugbare resultat med din beregning, skal du bruge redskabet som en indikator på din vægt, som er sat i forhold til nationale standarder for sundhed.

Meningen med BMI beregneren er at hjælpe mennesker med at opnå den idealvægt, som er sat fra international side.

Vores samfundsmæssige udvikling har betydet, at flere og flere mennesker er overvægtige. Dette har nødvendiggjort at udvide tabellen med flere vægtklasser, så metoden i dag afspejler tilstanden i samfundet.

Vægt er et element, som spiller ind på et menneskes fysiske og mentale sundhedstilstand.

Overvægtige mennesker har større risiko for at udvikle hjertekarsygdomme, diabetes, belaste led og få kredsløbsproblemer. Derudover spiller overvægt i ekstrem grad ind på den mentale tilstand, hvor selvværdet hos et menneske kan blive negativt påvirket.

På samme måde har undervægt konsekvenser for kroppens tilstand, hvor blandt andet immunforsvaret bliver svækket og får sværere ved at bekæmpe sygdomme og infektioner. Et undervægtigt menneske er mere udsat overfor at blive ramt af almindelige bakterieangreb, som immunforsvaret hos et normalvægtigt menneske bekæmper automatisk.

Vægt har betydning for den mentale og fysiske trivsel uanset aldersgruppe.

BMI beregneren kan være et redskab til at synliggøre de risici, som et overvægtigt menneske er udsat for som følge af sin vægt.

Det er et enkelt og simpelt redskab, som det er nemt selv at benytte sig af.

Hvor præcis er en BMI beregner?

Udregningsmetoden er præcis og funktionel, når du er bekendt med de forbehold, som du skal tage i forbindelse med at bruge redskabet. Præcisionen af beregneren afhænger af, at du er bekendt med, at den ikke tager afsæt i hverken kropsbygning, fedtprocent eller muskelmasse.

bmi vægt

Dette betyder, at du skal bruge din kritiske sans i forbindelse med at bruge metoden.

Der er særligt 2 forhold, som du skal benytte dig af, når du ønsker at opnå en præcis udregning:

 • Kritisk sans
 • Vurdering i forhold til placering af fedt

Den bedste måde at finde ud af, om tallet fra din udregning og den tilhørende vægtklasse passer, er ved hjælp af din kritiske sans og et spejl. Når udregningsmetoden ikke skelner i forhold til fedt og muskler, er det op til dig selv at lægge et kritisk blik på din krop.

Selvom du får en indikator for at skulle være overvægtig, vil det ikke være svært i et spejlbillede at se, om den ekstra vægt skyldes en massiv muskelmasse.

Dette gælder både mænd og kvinder.

Kategorien for ”normalvægtig” afspejler den vægtklasse, som internationalt set regnes for at angive idealvægten. Dette betyder ikke, at du ikke kan have en idealvægt, som matcher dit køn og kropsbygning.

Et menneske skal have fedt på sin krop for at være sund. Mens kvinders fedtprocent skal befinde sig imellem 18-25%, skal mænd ideelt set have en fedtprocent på mellem 10-18%.

Dog er det langt fra ligegyldigt, hvordan fedtet er placeret på kroppen. Maven er det mest sundhedsskadelige sted, kropsfedt kan befinde sig.

Sådan bruger du BMI beregneren til at opnå en sund vægt

Den store fordel ved BMI beregneren er dens evne til på enkel vis at synliggøre en vægtklasse. Derfor bruges redskabet fortsat i dag, selvom det blev udviklet i anden tidsalder og med et andet formål, end hvad tilfældet er i dag.

I dag bruges BMI beregneren primært af sundhedspersonale til at afdække den aktuelle sundhedstilstand overfor en borger samt til at følge samt synliggøre udviklingen af et vægtforløb.

I private sammenhænge kan tallet omkring Body Mass Index samt placeringen i en BMI skala være en motivationsfaktor i forhold til at igangsætte sunde livsstilsændringer.

Mange mennesker bruger redskabet i forbindelse med vægttabsforløb.

Det er et ideelt redskab til at tydeliggøre udvikling i takt med, at der tabes kilo, og at vedkommende i den forbindelse ændrer vægtklasse.

Når du vil gøre brug af BMI beregneren, kan du med fordel gøre brug af følgende råd for at få mest muligt ud af udregningsmetoden:

 1. Start med at finde dit Body Mass Index og brug BMI skalaen til at finde din optimale, sunde vægt i henhold til din højde og kropsbygning
 2. Sæt dig et realistisk mål med hensyn til hvor mange kilo du ønsker at tabe og på hvor lang tid
 3. Brug BMI beregneren til at synliggøre dine delmål og din løbende udvikling
 4. Udregn dit BMI hver 14. dag eller én gang om måneden afhængigt af dit mål om tab af kilo

Udregningsmetoden omkring Body Mass Index er et motivationsredskab, du med fordel kan bruge til at skabe sunde tiltag i dit liv.